title

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví, jakým způsobem jsou používány a chráněny Vaše osobní údaje, které poskytujete v souvislosti s používáním webové stránky www.svet-syru.cz  a www.svet-syrov.sk (dále jen „Webová stránka”), Vaší interakcí s námi (např. prostřednictvím zákaznické linky) a dále při Vaší účasti ve spotřebitelských soutěžích, které pořádáme my, nebo naši partneři. Přistupujete-li na naše webové stránky z mobilního telefonu či obdobného přístroje, můžeme zpracovávat i informace o vašem mobilním zařízení (technická data o vašem mobilním telefonu apod.)

 

Správcem osobních údajů je společnost Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a.s., se sídlem Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4, IČ: 449 65 117, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22154 (dále jako „Správce“ nebo „Savencia“).

 

Veškeré Vaše osobní údaje jsou používány pouze v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Tím, že nám poskytnete Vaše osobní údaje, souhlasíte se zpracováním a správou poskytnutých údajů k účelům a za podmínek stanovených níže. Všechny Vaše osobní údaje, které od Vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění a zákonem č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (společně dále jako „Zákon“).

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů splňují informační povinnost Správce vůči zákazníkům a návštěvníkům Webové stránky ve smyslu Článku 12, 13 a 14 Nařízení.

 

A.     Co shromažďujeme?

Osobní údaje jsou informace, které Vás mohou identifikovat jako žijícího jedince, ať už samy o sobě, nebo ve spojení s dalšími informacemi.

 

Správce může shromažďovat a zpracovávat tyto Vaše osobní údaje:

•              Identifikační údaje, tyto údaje zejména zahrnují: jméno, příjmení, datum narození,

•              Kontaktní údaje, tyto údaje zejména zahrnují: korespondenční adresu, email, telefonní číslo;

•              Technická data, tyto údaje zejména zahrnují: Informace o Vašich návštěvách Webové stránky a o zdrojích, ze kterých jste se k ní připojili (cookies soubory apod.);

•              Profilové údaje, tyto údaje zejména zahrnují: Vaše heslo pro přístup do zákaznického účtu, Vaše zájmy, preference, údaje týkající se služeb a produktů, které u nás poptáváte, zpětnou vazbu, výsledky v soutěžích pořádaných Správcem, historii Vaší interakce v rámci Webové stránky;

•              Marketingová data, tyto údaje zejména zahrnují: Vaše preference ve vztahu k marketingovým materiálům Správce a preferovaný způsob komunikace;

•              Záznamy telefonních hovorů (při kontaktování Savencie prostřednictvím zákaznické telefonní linky)

 

Nebudeme o Vás shromažďovat žádné citlivé nebo, tzv. „zvláštní“ kategorie Vašich osobních údajů, ani takové údaje nebudeme od Vás vyžadovat.

 

Obecně platí, že shromažďujeme a získáváme osobní údaje přímo od Vás, jako výsledek Vaší interakce s námi a v důsledku Vaší registrace a následné aktivity na Webových stránkách. Technická data mohou být získávána Vaší návštěvou Webové stránky způsobem níže popsaným v sekci Technická data a údaje o návštěvě Webové stránky těchto zásad.

 

Berete na vědomí, že odepření poskytnutí osobních údajů v případech, kdy je jejich poskytnutí nezbytné k uzavření a plnění smlouvy mezi námi nebo v případech, kdy jsme povinni Vaše osobní údaje zpracovávat k plnění námi uložené zákonné povinnosti, může mít za následek neuzavření našeho smluvního vztahu.

 

 

B.     Důvody zpracování osobních údajů

 

Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje, je, abychom mohli spravovat Vaše zákaznické účty k našim službám, abychom Vám mohli poskytovat služby a produkty, o které jste projevili zájem, umožnili Vám účast ve spotřebitelských soutěžích a akcích, které pořádáme, a abychom mohli zajistit a neustále zvyšovat bezpečnost našich služeb a tím i Vašich údajů.

 

Účely a právní základ zpracování osobních údajů Zpracování osobních údajů:

 

a) bez souhlasu

 

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu v souladu s platnými právními předpisy, a to v případě

 

•               zpracování, které je nezbytné pro plnění smlouvy anebo jednání směřující k uzavření smlouvy (předsmluvní vztahy)

•               zpracování, které je nezbytné pro splnění právních (zákonných) povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů

•               zpracování je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů.

 

Plnění smlouvy

Vaše identifikační a kontaktní údaje můžeme použít k uzavření a plnění smlouvy, což zahrnuje zejména:

-       předsmluvní jednání;

-       naši komunikaci ohledně plnění smlouvy;

-       případná jednání o sporech či nárocích plynoucích ze smlouvy;

 

 

Splnění právních povinností

Vaše osobní údaje zpracováváme v omezeném rozsahu i za účelem plnění účetních a daňových povinností, které jsou nám uloženy příslušnými právními předpisy.

 

Oprávněný zájem

Vaše osobní údaje zpracováváme i na základě našeho oprávněného zájmu, kterým je:

-       náš zájem Vám poskytnout informace, které pro Vás mohou být relevantní – tj. například Vás můžeme informovat o Vašich preferovaných produktech či receptech, pokud jste jako registrovaný zákazník projevil/a zájem o určitou kategorii produktů či receptů;

-       náš zájem zabezpečit naši vzájemnou komunikaci- tj. abychom Vám mohli odpovědět na Vaše otázky či požadavek, v případě, budete-li nás kontaktovat prostřednictvím zákaznické linky, nebo prostřednictvím emailové či klasické poštovní zprávy;

-       náš zájem zlepšovat kvalitu našich produktů a služeb;

-       náš zájem na ochraně a uplatňování našich práv – tj. abychom zamezili podvodným jednáním, ve snaze předcházet a zabránit porušení našich smluvních podmínek, pro účely vymáhání případných pohledávek a k zajištění ochrany našich zákonných práv);

 

b) se souhlasem

 

V případě zpracování, které nelze podřadit pod účely uvedené výše, můžeme provádět zpracování na základě uděleného platného souhlasu se zpracováním osobních údajů, který si od Vás vyžádáme.

 

Pro účely zasílání obchodních sdělení (e-mail marketing) zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu. Pokud nám souhlas neudělíte a jste registrovaným uživatelem Webových stránek, tak vám můžeme obchodní sdělení zaslat (popř. vám v rámci telemarketingu zavolat) i bez toho, abyste nám udělili váš souhlas. V každém případě však platí, že Vám bude vždy umožněno vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas s tímto zpracováním. Udělení souhlasu je vždy projevem svobodné a dobrovolné vůle a máte právo udělený souhlas kdykoli zčásti nebo zcela odvolat s účinky do budoucna.

 

Savencia si vyžádá Váš souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů zejména v následujících případech:

-       při registraci k Vašemu účtu

-       při registraci k odběru našeho newsletteru

-       tento seznam může být aktualizován.

 

Pokud na Webových stránkách povolíte používat lokační údaje, můžeme používat i polohy Vašeho přístroje k tomu, abychom Vám poskytli větší uživatelské pohodlí a relevantnější nabídky zboží a služeb. Takto shromážděná data můžeme použít i k tomu, abychom Vám zaslali obchodní sdělení šité na míru. Pokud si to nepřejete, můžete se ze zasílání obchodních sdělení snadným způsobem zcela odhlásit.

PROTI ZPRACOVÁNÍ PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU MŮŽETE KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU, A VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NEBUDOU PRO DANÝ ÚČEL NADÁLE ZPRACOVÁNY.

 

V rámci zpracování osobních údajů u nás bude docházet k automatizovanému zpracování údajů, včetně profilování, spočívajícím ve statistickém a analytickém zpracování údajů. V rámci tohoto zpracování bude subjekt údajů automaticky zařazen do skupin uživatelů, na základě čehož mu následně bude správce zasílat cílené nabídky zboží a služeb. Toto rozhodování však nemá pro subjekty údajů žádné právní účinky.

 

Účast ve spotřebitelských soutěžích

 

Savencia pořádá příležitostně spotřebitelské soutěže, jichž se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby starší 18 let, případně pouze registrovaní uživatelé Webových stránek.

 

V případě Vaší účasti ve spotřebitelské soutěži bude Savencia zpracovávat vybrané osobní údaje za účelem Vaší registrace jako účastníka soutěže a další administrace Vaší účasti v soutěži a dále za účelem plnění povinností vyplývajících z daňových či jiných předpisů. Je-li tak uvedeno v příslušných pravidlech spotřebitelské soutěže, budou Vaše osobní údaje rovněž zpracovány pro marketingové účely.

 

Právním titulem ke zpracování Vašich osobních údajů, zúčastníte-li se spotřebitelské soutěže, je:

 

-       plnění právních povinností Savencia jako správce osobních údajů,

-       Váš souhlas (bude-li učiněn).

 

C.     Jak používáme soubory cookie?

 

Soubor cookie je malý soubor, který se ukládá a načítá během Vaší návštěvy naších stránek. Soubor cookie může být také použit při čtení e-mailu atd.

 

Proč používáme soubory cookie?

 

V závislosti na Vaší volbě slouží soubory cookie k:

·      určování nejrelevantnějších reklam v reálném čase na základě Vašeho pohybu na našich stránkách

·      nabízení obsahu, který odpovídá Vašim zájmům

·      analýze provozu a výkonnosti webových stránek (statistiky, ukládání dat z Vašeho zařízení, provádění bezpečnostních opatření)

·      nabízení služeb souvisejících se sociálními sítěmi

 

Jak nastavit výběr souborů cookie?

 

Soubory cookie si můžete vybírat podle kategorií. Pro správné fungování stránek jsou vždy ukládány pouze nezbytně nutné soubory cookie.

 

Máte několik možností:

·      Přijmout všechny soubory cookie: používají se všechny kategorie souborů cookies

·      Odmítnout všechny soubory cookie kromě těch, které jsou nezbytně nutné

·      Nastavit soubory cookie přijetím nebo nepřijetím požadovaných kategorií

 

Po šesti měsících Vás znovu požádáme o nastavení Vašich preferencí.

 

Podrobnosti o jednotlivých souborech cookie najdete kdykoli v sekci "Nastavení cookies" či kliknutím na tlačítko sponky v černém kroužku v rohu stránky.

 

Jak dlouho se soubory cookie ukládají?

 

Každý soubor cookie má vlastní životnost, maximálně 13 měsíců.

 

Doby uchovávání jednotlivých souborů cookie můžete kdykoli zjistit kliknutím na tlačítko sponky v černém kroužku v rohu stránky na našich webových stránkách nebo prostřednictvím Nastavení cookies.

 

Jaké jsou soubory cookie třetích stran na našich webových stránkách?

 

Pokud jsou soubory cookie vysílány a používány partnery, řídí se jejich zásadami ochrany osobních údajů. Vyzýváme Vás, abyste se s těmito zásadami seznámili přímo na jejich webových stránkách.

 

Aplikace partnerů na našich webových stránkách:

Některé funkce našich webových stránek pocházejí od našich partnerů. Umožňují Vám sdílet dle Vaších preferencí obsah s těmito partnery. Umožňují také poskytovat Vám reklamu, která odpovídá vašim zájmům. To je případ funkcí od partnerů, jako jsou Facebook, či Google.

 

Používáme soubory cookie na jiných webových stránkách?

 

Naše reklamy na jiných webových stránkách a v jiných aplikacích mohou obsahovat soubory cookie, které nám umožňují:

·      Vypočítat částku, kterou máme zaplatit našim partnerům

·      Vytvoření statistik o zobrazení a kliknutí na tento obsah

·      Přizpůsobit prezentaci Webové stránky pokud kliknete na naši reklamu

 

D.  Propojení Webové stránky se sociálními sítěmi a reklamními nástroji, statistická analýza

 

Za účelem statistické analýzy používání našich webových stránek používáme Google Adwords, Google Tag Manager, Google Analytics, Facebook Pixel, a tedy i soubory cookie, které umožňují analýzu vašeho chování při prohlížení Webových stránek. To nám umožňuje zlepšovat kvalitu našich Webových stránek a jejich obsahu. Zjišťujeme, jak jsou Webové stránky využívány, a můžeme tak neustále optimalizovat naši nabídku.

 

Facebook pixel

Na našich Webových stránkách používáme reklamní nástroj Facebook pixel od společnosti Facebook Ireland, Ltd., se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Harbour, Dublin 2, Irsko, a to pro následující účely:

 

a) měření a analýza aktivit na našich Webových stránkách

b) cílení reklam na sociální síti Facebook a jejich měření

c) pokročilé párování

 

Facebook pixel nám umožňuje měřit a lépe porozumět akciím, které návštěvníci na našich Webových stránkách provádějí. Díky těmto informacím můžeme lépe nastavit cílení našich reklam tak, aby se zobrazovaly opravdu jen ty relevantní, a následně je můžeme i měřit a analyzovat. Kromě toho můžeme díky tomuto nástroji nastavit tzv. pokročilé párování. To funguje tak, že můžeme společnosti Facebook předat některá data o návštěvnících našich Webových stránek, abychom ještě více vylepšili relevantnost našich reklam. Ještě před odesláním těchto dat jsou tato data zašifrovaná (zahashovaná), aby byla maximálně chráněna. Společnost Facebook je však může spárovat s uživateli této sociální sítě, a to právě pro účely zacílení naší reklamy. Data, která takto společnosti Facebook předáváme, jsou údaje, které vložíte do formulářů na našich Webových stránkách (např. kontaktní formulář atd.).

 

Google AdWords a sledování konverzí Google

 

Používáme online nástroj "Google AdWords" a jako jeho součást sledování konverzí. Sledování konverzí Google je analytická služba poskytovaná společností Google Ireland Limited ("Google"), která byla založena a je provozována podle irského práva (registrační číslo: 368047) se sídlem na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko ("Google", dceřiná společnost společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Když kliknete na reklamu umístěnou společností Google, do vašeho počítače se umístí soubor cookie pro sledování konverzí. Tyto soubory cookie se uchovávají po dobu 30 dnů, neobsahují žádné osobní údaje, a proto se nepoužívají k identifikaci osob.

 

Pokud kliknete na odkaz na našich Webových stránkách a platnost souboru cookie ještě nevypršela, společnost Google a my budeme schopni rozpoznat, že jste klikli na reklamu a byli přesměrováni na tuto stránku. Každý zákazník služby Google AdWords obdrží jiný soubor cookie. Není tedy možné, aby byly soubory cookie sledovány napříč webovými stránkami zákazníků služby AdWords.

 

Informace získané pomocí souboru cookie pro konverze se používají k vytváření statistik konverzí pro zákazníky AdWords, kteří si zvolili sledování konverzí. Zde se zákazníci dozvědí celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu, byli přesměrováni na stránku se značkou pro sledování konverzí a přihlásili se zde například do soutěže. Nezískávají však žádné informace, pomocí kterých by bylo možné uživatele osobně identifikovat.

 

Používání souborů cookie prostřednictvím tohoto nástroje můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, upozorňujeme však, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek;

 

Další informace, jakož i prohlášení společnosti Google o ochraně osobních údajů naleznete na adrese: www.google.com/policies/technologies/ads/  & https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

 

Google Tag Manager

 

Na našich Webových stránkách používáme Google Tag Manager od společnosti Google. Google Tag Manager je řešení, které umožňuje obchodníkům spravovat značky webových stránek prostřednictvím jednoho rozhraní. Samotná služba Google Tag je doménou bez souborů cookie a neshromažďuje žádné osobní údaje. Služba Google Tag Manager spouští jiné nástroje, které zase mohou shromažďovat údaje. Služba Google Tag Manager k těmto údajům nepřistupuje. Pokud byla provedena deaktivace na úrovni domény nebo souborů cookie, zůstává tato deaktivace v platnosti pro všechny sledovací nástroje implementované pomocí služby Google Tag Manager.

 

Google Analytics

 

Na našich webových stránkách používáme službu Google Analytics, kterou poskytuje společnost Google. Služba Google Analytics používá "cookies", což jsou textové soubory umístěné na vašem počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak ji uživatelé používají. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání našich Webových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Nicméně, v případě, že je na našich Webových stránkách aktivována anonymizace IP, bude vaše IP adresa v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru společností Google předem zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a teprve tam zkrácena. Společnost Google bude tyto informace používat naším jménem za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu provozovateli webových stránek. IP adresa předaná vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google.

 

Na našich Webových stránkách používáme službu Google Analytics s rozšířením "_anonymizeIp()". To znamená, že IP adresy jsou zpracovávány ve zkrácené podobě, což znamená, že je nelze přímo spojit s osobou.

 

Zpracování vašich údajů službou Google Analytics můžete zabránit následujícím způsobem:

 

-       zabránit ukládání souborů cookie výběrem příslušného nastavení v prohlížeči; upozorňujeme však, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce našich webových stránek;

-       stáhnout a nainstalovat modul prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en nebo

-       abyste v budoucnu zabránili službě Google Analytics shromažďovat údaje na našich Webových stránkách, můžete do svého prohlížeče umístit soubor cookie pro odhlášení - kliknutím na tento odkaz (stránka se znovu načte a vy budete automaticky přesměrováni na začátek stránky). Vezměte prosím na vědomí, že musíte aktivovat opt-out cookie v každém prohlížeči, který používáte na všech svých koncových zařízeních, a také jej v případě potřeby znovu aktivovat, jakmile v prohlížeči odstraníte všechny soubory cookie.

 

Další informace o podmínkách používání a ochraně údajů služby Google Analytics naleznete na adrese https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/cz/

nebo https://policies.google.com/?hl=cs&gl=de

 

CookieBot

Cookiebot je aplikace pro správu souhlasu se soubory cookie a ochranu soukromí na webových stránkách. Je navržena tak, aby pomohla webovým stránkám dodržovat předpisy týkající se soukromí a ochrany osobních údajů, jako je Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) v Evropské unii.

Cookiebot poskytuje webovým stránkám nástroje pro zobrazení informací o používání souborů cookie, včetně jejich typu, účelu a doby platnosti. Dále umožňuje webovým stránkám získat souhlas od uživatelů s používáním souborů cookie, ať už prostřednictvím explicitního souhlasu (například kliknutím na tlačítko "Souhlasím") nebo implicitního souhlasu (například pokračováním v procházení stránky).

Jednou z klíčových funkcí Cookiebotu je automatické skenování webových stránek, které identifikuje a zobrazuje informace o souborech cookie používaných na stránce. Tím pomáhá webovým stránkám získat přehled o tom, jaké soubory cookie používají a zda jsou v souladu s předpisy o ochraně soukromí.

Díky Cookiebotu mají uživatelé větší kontrolu nad tím, jaké soubory cookie jsou na jejich zařízení ukládány a jak jsou využívány. Webové stránky musí být transparentní ohledně používání souborů cookie a umožnit uživatelům snadno spravovat své preference související se soukromím a soubory cookie.

Cookiebot je využíván mnoha webovými stránkami po celém světě a pomáhá jim dodržovat právní předpisy a poskytovat uživatelům větší transparentnost a kontrolu nad jejich soukromím.

Více informací naleznete na: https://cookiebot.com/

 

Funkce "přihlášení přes sociální sítě" na Facebooku:

V případě, že se pro usnadnění vytvoření svého zákaznického účtu rozhodnete použít svůj účet na Facebooku, souhlasíte s tím, že s námi budete sdílet určité informace ze svého profilu. Jedná se pouze o jméno, příjmení, e-mailovou adresu a datum narození. Tyto údaje jsou použity pouze pro usnadnění vytvoření Vašeho účtu. Další informace naleznete zde: https://fi-fi.facebook.com/privacy/explanation

 

 

E.      Doba zpracování

 

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy a dále po dobu, po kterou je Savencia povinna jakožto správce uchovávat tyto údaje podle obecně závazných právních předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

 

Osobní údaje zpracováváme dle účelu a právního základu jejich zpracování po takto uvedenou dobu:

 

•       Plnění smluvního vztahu - dobou trvání konkrétního smluvního vztahu a následně po dobu zákonných promlčecích lhůt, nejdéle v daném případě po dobu 10 let od dne realizace příslušného smluvního vztahu či uplynutím jiné, zákonem stanovené lhůty pro archivaci

•       Zpracování osobních údajů na základě souhlasu (např. zasílání obchodních sdělení a obsahových newsletterů - do odvolání souhlasu,

•       Účetní a daňové účely - 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění

•       Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových - max. 2 roky

•       Provádění analýz a měření Vaší aktivity na Webové stránce, analýzy Vašich preferencí a zobrazování obsahu - max. 6 měsíců

•       Získání a doručení výhry ve spotřebitelských soutěžích – po dobu nezbytnou k vyhodnocení a čerpání soutěže a zajištění předání výher

•       Zodpovězení Vašeho dotazu – po dobu nezbytnou k zodpovězení Vašeho dotazu/vyřešení požadavku

 

F.      Zabezpečení osobních údajů

 

Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem, a to zaměstnanci společnosti Savencia a zaměstnanci pověřených zpracovatelů.

 

Osobní údaje jsou uchovávány na zabezpečených serverech v IT systémech. V případě, že dojde k předání osobních údajů mimo Evropskou unii, zavazuje se správce, že přijme vhodné záruky od zpracovatele a současně, že smluvní doložky vztahující se k takovému předání a zpracování osobních údajů budou standardní. Savencia přijala odpovídající technická a organizační opatření proti ztrátě a zničení osobních údajů, proti přístupu neoprávněných osob k údajům, jejich pozměňování či rozšiřování.

 

Přístup do Vašeho zákaznického konta a věrnostního programu, je možný pouze po zadání osobního hesla. Je nezbytné, abyste nesdělovali přístupové údaje třetím osobám a po ukončení činnosti v zákaznickém kontu vždy zavřeli okno svého webového prohlížeče, zejména tehdy, jestli používáte počítač společně s jinými uživateli. Savencia nepřebírá odpovědnost za zneužití použitých hesel, ledaže by tuto situaci přímo způsobila.

 

 

G.     Zpracovatelé a příjemci osobních údajů

 

Savencia může pověřit zpracováním osobních údajů zpracovatele. Aktuální seznam všech zpracovatelů je uveden níže a může být průběžně aktualizován. Tito zpracovatelé shromažďují osobní údaje registrovaných zákazníků či odběratelů newsletteru.

 

Seznam zpracovatelů:

 

-       Premium Bananas s.r.o. (dodavatel IT)

-       Go Digital! s.r.o. (služby callcentra)

 

 

Osobní údaje mohou být dále poskytnuty jiným společnostem, které jsou správcem angažovány proto, aby pomohly s jejími obchodními aktivitami, např. poskytovatelům IT služeb, či marketingovým agenturám. Přístup těchto osob a zpracování osobních údajů třetí stranou bude vždy prováděno na základě smlouvy o zpracování osobních údajů a za podmínek stanovených právními předpisy.

 

 

 

H.     Informace o online prezentaci správce na sociálních sítích

 

Savencia spravuje několik online prezentací na sociálních sítích a platformách, jako je Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram aby měla možnost komunikovat s aktivními uživateli a informovat je o portfoliu produktů a služeb. Za tímto účelem Savencia využívá technické platformy a služby nabízené provozovateli. Na sociálních sítích a na jiných externích platformách platí vlastní ustanovení příslušných provozovatelů o ochraně osobních údajů, i když jejich prostřednictvím šíříme informace daný uživatel.

 

V souvislosti s online prezentacemi můžeme být pro určité zpracování údajů považováni za společného správce spolu s příslušným poskytovatelem online prezentace. Své námitky, podněty, či uplatnění práv proto můžete adresovat jak příslušnému poskytovateli, tak nám. V současné době využíváme následující poskytovatele:

 

-       Facebook (včetně Facebook Business Manager) společnosti Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko ("Meta");

-       Twitter společnosti Twitter International Company, 1 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irsko;

-       Pinterest společnosti Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irsko.

-       WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko

-       Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94107, USA

 

Rádi bychom vás upozornili, že služby zde uvedených sociálních sítí a platforem, jakož i jejich funkce využíváte na vlastní odpovědnost. To platí zejména pro používání interaktivních funkcí (např. komentování, sdílení, hodnocení atd.). Údaje, které o vás v této souvislosti sociální sítě shromažďují a zpracovávají, mohou být předávány do zemí mimo Evropskou unii. Jaké informace provozovatelé získávají a jak je používají, je obecně popsáno v příslušných zásadách ochrany osobních údajů. Na jednotlivých platformách najdete také informace o tom, jak kontaktovat provozovatele, a o možnostech nastavení reklam:

 

na Facebooku: http://www.facebook.com/about/privacy

na Twitteru: http://twitter.com/privacy

na Pinterestu: https://www.pinterest.de/settings/privacy

na WhatsApp: https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy

na Instagram: https://privacycenter.instagram.com/policy/

 

Upozorňujeme současně, že nemáme konkrétní informace o způsobech, jakými provozovatelé sociálních sítí využívají údaje z návštěvy příslušných stránek pro vlastní účely, do jaké míry jsou aktivity na stránkách přiřazovány jednotlivým uživatelům, jak dlouho jsou tyto údaje uchovávány a zda jsou údaje z návštěvy příslušné stránky předávány třetím osobám.

 

I.       Práva subjektů údajů

Savencia při shromažďování, zpracovávání a uchovávání Vašich osobních údajů dbá v plném rozsahu ochrany Vašich práv tak, jak vyplývají z příslušných ustanovení právních předpisů. V souvislosti se zpracováním osobních údajů Vám náleží níže specifikovaná práva, která můžete dle svého uvážení využít:

 

•       právo přístupu ke svým osobním údajům - kdy můžete po nás požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů

•       právo na přenositelnost údajů – tzn. získat osobní údaje, které se Vás týkají a jež jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.

 

V případě zpracování prováděném a základě Vašeho souhlasu, máte právo udělený souhlas kdykoli zčásti nebo zcela odvolat s účinky do budoucna. Bez odpovídajícího souhlasu dané zpracování dále nebudeme provádět. Souhlas můžete odvolat na níže uvedené emailové nebo poštovní kontaktní adrese. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

 

Pokud se domníváte nebo zjistíte, že Správce nebo pověřené třetí osoby provádí zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné, neúplné či dochází-li k jejich zpracován pro daný účel bez odpovídajícího právního důvodu, můžete požadovat abychom:

 

•       opravili a/nebo doplnili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají

•       provedli výmaz vašich osobních údajů - zejména tehdy nejsou-li vaše osobní údaje již potřebné pro účely, pro které byly shromážděny

•       nebo omezili zpracování vašich osobních údajů - zejména tehdy popíráte-li přesnost osobních údajů nebo zpracování je protiprávní a odmítnete výmaz osobních údajů a žádáte místo toho omezení jejich použití nebo Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků

 

Dále máte právo vznést vůči společnosti Savencia jako správci Vašich osobních údajů námitku proti zpracování osobních údajů. Tuto námitku můžete učinit buď písemně na adresu sídla Savencia, případně elektronicky na mail: info@savencia-fd.info

 

Máte rovněž právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u příslušného úřadu na ochranu osobních údajů. Úřadem, který je příslušný pro otázky zpracování osobních údajů Správce, je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

 

V souvislosti s výkonem svých práv a v případě jakýchkoli otázek či informací ohledně nakládání s osobními údaji v rámci Savencia, prosím, kontaktujte správce na:  info@savencia-fd.info nebo písemně na: Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a.s., Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4.

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 20.6.2023.