title

Podmínky webu

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK

I. Úvodní ustanovení

Tyto podmínky upravují přístup k obsahu umístěném na internetových stránkách www.svet-syru.cz (dále jen Internetové stránky) provozované společností Savencia Fromage & Dairy Czech Republic a.s., IČ 44965117, se sídlem Vyskočilova 1481/4, Michle, 140 00 Praha 4, (dále jen Provozovatel).

II. Registrace

1.     Uživatel Internetových stránek (dále jen Uživatel) získá registrací na Internetových stránkách přístup k těm jejich částem a službám, které jsou na základě rozhodnutí Provozovatele registrací podmíněny.

2.     Způsob registrace a údaje požadované pro registraci, jakož i pro přihlášení se registrovaného Uživatele na Internetové stránky stanoví Provozovatel. Provozovatel je oprávněn pravidla pro registraci a přístup na Internetové stránky měnit.

3.     Provozovatel je oprávněn pozastavit či zrušit přístup Uživatele k Internetovým stránkám na základě jeho registrace v případě, že registrovaný Uživatel poruší při užívání Internetové stránky ustanovení těchto podmínek nebo právní předpisy, podmínky soutěže nebo jiné akce pořádané na Internetové stránce.

4.     Pokud se Uživatel zaregistroval k zasílání newsletteru či okruhu zájmů, bude mu Provozovatel zasílat nabídky ohledně služeb, produktů a novinek a nabídky se bude snažit vybírat tak, aby byly pro Uživatele zajímavé. Pokud se z odběru Uživatel odhlásí, zasílání bude ukončeno.

III. Práva a povinnosti Uživatelů spojené s registrací na Internetové stránky

1.     Uživatel je oprávněn kdykoli požádat o ukončení registrace způsobem stanoveným na Internetové stránce. Provozovatel je oprávněn kdykoli a bez předchozího upozornění a bez jakékoli náhrady registraci Uživatele zrušit.

2.     Uživatel je povinen zabezpečit své registrační údaje a přístupové údaje poskytnuté pro zpřístupnění Internetové stránky před jejich zneužitím ze strany jiné osoby.

3.     V případě, že pro registraci jsou potřebné osobní údaje Uživatele, je Uživatel povinen poskytnout tyto údaje pravdivě a je povinen informovat Provozovatele o jejich změně v souladu s konkrétními pravidly pro jejich aktualizaci stanovenými Provozovatelem. Další informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v Informačním memorandu pro zpracování osobních údajů.

4.     Uživatelé jsou oprávněni umísťovat na Internetových stránkách vlastní obsah v případě, kdy toto Provozovatel výslovně umožní (např. vložením vlastního receptu). V takovém případě jsou Uživatelé povinni respektovat pravidla pro umísťování vlastního obsahu stanovená Provozovatelem. Uživatel je oprávněn takto umístit na Internetové stránky pouze takový obsah, který si sám předem ověřil a řádně zdokumentoval (např. pracovní postup, přehled použitých ingrediencí apod.). Uživatel vložením receptu garantuje Provozovateli, že neporušuje práva třetích stran (zejména autorské právo a právo na ochranu osobnosti či právo na ochranu dobré pověsti právnické osoby). Provozovatel si vyhrazuje výlučné právo posuzovat obsah příspěvků, zejména pokud jde o jejich kvalitu, relevanci či nezávadnost, není povinen takto umístěný obsah zálohovat a je oprávněn ho kdykoli bez předchozího upozornění a bez náhrady smazat.

5.     Pokud Provozovateli v souvislosti s užíváním Internetových stránek Uživatel dobrovolně poskytne jakékoliv informace nebo jiné příspěvky (například recepty včetně fotek), pak Uživatel souhlasí s tím, aby Provozovatel takové příspěvky použil na Internetových stránkách. Příspěvky může Provozovatel použít opakovaně, může je libovolně upravit, a naopak je nemusí použít vůbec. Uživatel souhlasí s tím, aby Provozovatel takové příspěvky používal i poté, kdy se Uživatel rozhodne zrušit svou registraci na Internetových stránkách. Uživatelem vložený recept a související informace může Provozovatel publikovat i v jiné podobě, např. formou elektronického newsletteru, elektronicky šířené kuchařské knihy, ať už na Internetových stránkách nebo na sociálních sítích nebo jiným obdobným způsobem.

6.     V případě, že příspěvek umístěný Uživatelem na Internetové stránky obsahuje jakékoli autorské dílo (např. fotografie), potvrzuje Uživatel, že disponuje veškerými právy k tomuto dílu a užitím díla nebudou nijak porušena ani ohrožena práva třetích osob, a zavazuje se poskytnout Provozovateli odškodnění v případě, že toto prohlášení nebude v souladu se skutečností. Pokud jsou poskytnuté materiály chráněny jako duševní vlastnictví, uděluje Uživatel Provozovateli jejich poskytnutím nevýhradní, bezplatnou a časově a místně neomezenou licenci k tomu, aby je Provozovatel mohl použít podle těchto Všeobecných podmínek užívání internetových stránek.

7.     Za poskytnuté materiály ani za pořízení fotek, bez ohledu na to, zda se jedná o autorské dílo či nikoli, nemá Uživatel ani žádné jiné osoby nárok na žádnou odměnu a Provozovateli jsou jejich vložením poskytnuty zdarma.

8.     Uživatelé nejsou oprávněni obcházet či narušovat softwarovou ochranu Internetových stránek ani narušovat jejich provoz (zejména zasíláním automaticky generovaných nevyžádaných sdělení či automaticky generovaných přístupů na Internetové stránky).

IV. Ochrana autorského práva

1.     Materiály publikované na Internetových stránkách mají zpravidla charakter autorského díla a jako takové podléhají ochraně v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon).

2.     Uživatelé jsou oprávněni užívat autorská díla publikovaná na Internetových stránkách pouze pro svou vlastní potřebu. Zveřejňování nebo šíření obsahu Internetových stránek, či jakékoli jeho části je zakázáno.

3.     Užití autorských děl publikovaných na Internetových stránkách v hromadných sdělovacích prostředcích včetně užití pro zpravodajské účely je zakázáno s výjimkou případů, kdy dá Provozovatel k takovému užití souhlas.

4.     V případě, že Uživatel umístí na Internetové stránky obsah v souladu s čl. III, odst. 4 nebo pokud poskytne Provozovateli prostřednictvím Internetových stránek obrazový, textový nebo audiovizuální materiál, uděluje tím Uživatel Provozovateli nevýhradní, bezplatnou a časově a územně neomezenou licenci k užití takového obsahu, resp. materiálu, pokud tento materiál splňuje znaky autorského díla, nebo je jinak chráněn autorským zákonem, k jeho publikaci na příslušné Internetové stránce. Zároveň tím uděluje Provozovateli právo spojit tento materiál s jiným dílem či materiálem a upravit ho pro účely jeho publikace, např. formou elektronického newsletteru, elektronicky šířené kuchařské knihy, ať už na Internetových stránkách nebo na sociálních sítích nebo jiným obdobným způsobem. Provozovatel není povinen uvádět označení autora takového obsahu. Uživatel je povinen poskytnout Provozovateli, resp. umístit na Internetových stránkách pouze takový obsah či materiál, ke kterému je oprávněn poskytnout Provozovateli práva uvedená v tomto odstavci. V případě porušení této povinnosti odpovídá Uživatel Provozovateli za škodu.

V. Ostatní ustanovení

1.     Provozovatel je oprávněn měnit tyto Všeobecné podmínky užívání internetových stránek, přičemž informaci o takovéto změně bude publikovat na Internetových stránkách nejpozději 14 dnů před nabytím účinnosti změny.

2.     Provozovatel je oprávněn kdykoli přerušit či ukončit provoz Internetových stránek, jejich jednotlivých sekcí, resp. částí.

3.     V případě, že Internetové stránky obsahují odkaz na jiné internetové stránky, neodpovídá Provozovatel za jejich funkčnost.

4.     Tyto Všeobecné podmínky užívání internetových stránek provozovaných společností Savencia Fromage & Dairy Czech Republic a.s. nabývají účinnosti dne 20. 6. 2023.